https://smp.edu.ru/tpost/z3vsm3lnr1-upravlyayuschii-sovet-shkoli-mehanizm-ra

You missed